Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A BAK

 

Jelképe  a  csökönyös  kitartással  és hihetetlen szívósággal egyre magasabb  csúcsokra hágó, sötétnézésű, komor, magányos állat: a bak. A hasonlatban tökéletesen benne van a teljes egyénisége.

 

A jel uráról,a Szaturnuszról tudjuk,hogy az ugnevezett "szükséges rossz".A hideg,összehúzó,mindent kordában tartó csillagsugárzás és hatás jelképe,MELY NEM ENGEDI,HOGY A FÁK AZ ÉGIG NŐJENEK.Ő az a legnagyobb rossz,mely a keserű élettapasztalatokat,a fájó pofonokat adja,de amely nélkül tökéletesedés sem volna elképzelhető a világon.  
Jellemzője a földöz, röghöz kötöttség, mely lassúságot, nehézséget, céltudatosságot,   szívós   kitartást,   anyagias   világfelfogást  és állandóságot  jelent.  Aktívan  tevékeny,  becsvágyó,  erős akaratú. Az  örök  tervező, vonalvezető,  épít,  a főcél elérésére törekvő.Mindig  épít: házakat, államokat, rendszereket, elméleteket, rangokat, rendeket. Munkájában,tervezésében, vonalvezetésében  és építésében csak  a  fontosat  és alapvetőt tartja szem előtt. Az apró kérdésekkel nem  foglalkozik,  a  részleteket  és árnyalatokat másra bízza. Mindig nagyvonalú, gyűlöli a kicsinyességeket. Tekintete csak a végcélra néz, ezért  nem  bírja el a jelentéktelent még saját magán sem. Ezen alapul erős  becsvágya  és  törtetése  is.  Egész életében felfelé törekszik. Hatalmas  becsvágyának  megfelelően  mindennél  fontosabb  lételeme  a szolgálat, a munka, az előléptetés, a kitüntetés, a rang és a hatalom. Célja  elérésében nyugodt és mindig gyakorlati cél felé tör. Tisztában van  azzal,  hogy  eredményt  csak verejtékes fáradsággal, sok akadály elhárításával  érhet el, de a megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha számításait keresztülhúzza valamilyen előre nem látott szerencsétlen körülmény. A  sikertelenség  nem  bénítja  meg,  nem  izgatja  fel, zsörtölődés,  harag vagy kétségbeesés nélkül ugyanazzal a szívóssággal dolgozik tovább és halad fokról-fokra felfelé.  A józan ész szavára hallgat és sohasem tesz fel mindent egy kártyára, szerencséjét ily módon kierőszakolni még csak  meg sem kísérli. A munka, a kötelesség embere, aki odaadással és szorgalommal kívánja célját elérni. Nem vezető, vezérlő egyéniség, aki magával tudná rántani a tömeget, ehhez hiányzik belőle a lendület és a könnyűség. 

Ezzel  szemben, mint  munkás pontos, alapos, megbízható és nagy felelősségérzetű. Nagyon lassan fog munkájához. Előbb óvatosan és elővigyázatosan mindent meghány-vet, majd szívós türelemmel bedolgozza magát, míg csak tökéletesen meg nem ismerte a rábízott egész anyagot.

 

Minél jobban belemerül, öröme ugyanazon arányban növekszik, hihetetlen kitartással  százszor  és százszor megismétli az egyszer már megtanult fogást,  míg csak teljesen tökéletesnek nem érzi magát benne. Lényének legjellemzőbb  sajátossága  a  megszokás,  a  szokás  istenítése.  Ha megszokott  egy  ruhát,  helyet,  eszközt,  többé nem lehet elcsábítani tőle.   Szívósan   ragaszkodik   megszokott  íróeszközéhez,   asztala berendezéséhez, környezetéhez, meggyőződéséhez. 
Pesszimista,   feketének   látja   a   dolgokat,   hogy  kellemesen csalódhasson.  Nem érdekli a szenzáció,  az  újság,  az  újdonság  öröme. Először alaposan meg akar győződni arról, hogy az új út, helyzet járható-e és csak azután mer az új ösvényre lépni. Először minden újat lehetetlennek tart, ez az  oka, hogy  semmit   sem  kezdeményez  könnyelműen.  Mindig a főúton halad, mellékösvényre  nem  engedi  magát  téríteni.  Ha  megtalálja  a saját egyenes útját, lénye teljes alaposságával kitart azon. 

Megköveteli  teljesített  szolgálatáért  az  elismerést,  a  kijáró tiszteletet  és  megvannak a képességei is ahhoz, hogy a tekintélyt ki tudja  erőszakolni  a  maga  számára.  Ha ezt a jogos járandóságát nem kapja  meg  vagy  alárendelt  állásban  kell  robotolnia,  szeszélyes, hallgatag,  mogorva,  gyanakvó és nagyon önzővé válik. Szívesen küzd a legkisebb  haszonért  is, a pénzszerzésben rendkívül találékony, még a szemétdombról is pénzt tud kikaparni.  Temperamentuma mélabús. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha  végre megharagszik,  igen  hosszú  időre  van  szüksége,  hogy megnyugodjék. Ekkortól  már  haragtartó és bosszúvágyó,  és rendkívül nehezen bocsát meg. Akarata   határozott,   kemény,  állhatatos,  szívós  és  kitartó. Lassúsága,  nehézkessége  és megfontoltsága keménnyé és hideggé teszi.

 

 
Ugyanakkor azonban alapos és tárgyilagos is. Okos, diplomata és kitűnő szervezőképességű. Kritikája erős  és  kemény. Sokat  ad a külső méltóságra és a fegyelmezett  tartásra. A tüntető érzés megnyilvánulásokat   nem   szereti.   Egyszerű,   takarékos   és igénytelen.  A Szaturnusz hatásának megfelelően különös sajátossága egy Meghatározhatatlan  visszavonultsági kényszer, egyedüllétérzés,   és   annál   inkább   érzi   magát   elhagyottnak, magára maradtnak, minél  magasabbra jut a siker létráján. Ezért látunk benne  mindig valamilyen húzódozó tétovázást, tekintetében gyanakvást. Ez okozza  hallgatagságát,  szótlanságát. Jellemző tulajdonsága ennek megfelelően  az is,  hogy  nehezen  tudja  vagy  nem  akarja kifejezni gondolatait.  Ha  ezt  a  gátlást le tudja győzni, nagy győzelmet arat önmaga  felett  s  nagy  szikla  fog  legördülni  melléről.  Egyébként beszédmodora  nyílt,  viszont  sokszor sértő is. Beszédében valamilyen különösség   és   gátlás   mindig   tapasztalható.   Rokonszenvét   és ellenszenvét  erősen  érzi, nehéz a barátságába férkőzni, de ha valaki előtt   megnyílik   lelke,  úgy  igen  befogadó  és  őszinte.  Ahogyan ellenszenve  megrögzött,  úgy  gyűlölete  is állandó. Ettől eltekintve alkalmazkodó képes,  vidám emberek  között  vidámnak, szomorúak között szomorúnak mutatja magát. Nem szívesen avatkozik más ember dolgába, de éppoly  kevéssé  tűri  el,  hogy idegenek az ő dolgába dugják orrukat. Különben  is  idegenekkel  szemben  rendkívül tartózkodó és hallgatag. 
Szereti   a   nyugalmat,   a   függetlenséget,   önuralma   példátlan, emlékezőtehetsége  kitűnő,  filozófiai képessége feltűnően jó. 

Érzései rendkívül   mélyek,   lelke   mindig   a  mélységekben  jár.  Bizonyos kedélyállapot hullámzás gyakran megmutatkozik benne, egyik nap mindent szépnek,  másik  nap  már  mindent  feketének lát. Csak ritkán képes a dolgokat úgy meglátni, amilyenek azok a valóságban.

 

 
Sokat  ad  a  külsőre.  Rendkívül fegyelmezett. Lényében mindig van valami színészkedés féle. Azért hord magára kényszerített álarcot, mert nem  akarja, hogy bárki is belelásson. Saját magával szemben sem bírja az érzések  fitogtatását, a hízelgést sem szereti, és éppen így ő is, aki   mély   érzésekre   képes,   kerül   minden  külső  gyöngédséget, kedveskedést,  hízelgést. Születési adottsága, hogy még a simogatással és csókkal is fukarkodik.
Könnyen   izgatható,   de  kordában  tartja  érzelemkitöréseit.  Ha megtámadják,  nem tér ki előle, hideg szívóssággal veszi fel a harcot.
A  saját  módja  és  elgondolása szerint vallásos. Mint mindenben, úgy vallási     meggyőződésében    is    csökönyös,    megátalkodott    és befolyásolhatatlan.  Ha a vallásosságot, mint egy magas célt tűzi maga elé,  akkor  vakbuzgó,  rajongó  és harcos lesz. Még ha tudja is, hogy felfogása  miatt  nagy  nehézségekkel  kell  megküzdenie, akkor is vak hajthatatlansággal harcol meggyőződéséért. Legnagyobb erényei a komoly tárgyilagosság, megvesztegethetetlen becsületesség és az igazságérzet. Hibája viszont saját értékének túlbecsülése, az alacsonyrendű típusnál pedig  szellemi  korlátoltság.

 

 

A Szaturnusz az idő jelképe,ezért a Bak-típus sohasem fiatal,de meg sem öregszik.Fiatalságából hiányzik a gondtalanság és öregségéből a fáradtság.Dolgos,szorgalmas és alapos,első leheletétől az utolsóig.Felületes embert ebben a típusban-legyen az akár magas-,akár alacsonyrendű-nem találunk.
Mindennel   szemben,   ami   nem   százszázalékosan   kézzelfogható valódiság,  hitetlen és bizalmatlan. Nagyon magasrendű az a Bak ember, aki  képes  belemélyedni  a  misztikus  dolgokba,  de  még  akkor  is a legnagyobb  titokban    tartja,   hogy   ezzel   foglalkozik.   Ezen beállítottságának  az  az  oka, hogy  lelke legmélyén ösztönösen fél a haláltól  és  attól,  ami  utána  következik.  Ez az adottsága annyira rányomja   bélyegét,   hogy  messziről  elkerül  minden  e  témakörrel kapcsolatos kérdést.

Szervezete  szívós.A leghosszabb életű emberek a Bak-jegyéből kerülnek ki.Ez is Szaturnusz-hatás,mely életében sok fájdalmat,keserűséget,könnyet,gondot és bánatot okoz,de ugyanakkor megadja a szívós kitartás erejét is. Elismeri és értékeli az áldozatot is, de csak akkor, ha az a szükségletének megfelelő. Önző titoktartásában is.  Sokszor  évekig is eldolgozik valamin titokban, csakhogy másoknak el ne árulja, mit akar csinálni vagy megszerezni.

 

 

Szerelmi  ügyeiben  külsőleg  nagyon  tartózkodó és zárkózott, de a nemi élet kérdései nagy harcokat idéznek elő belsejében. Fiatalságában a  másik  nemről fantasztikus elképzelései vannak, aminek elég gyakran önszerelem a következménye. Kb. 30 éves koráig hűvösnek mutatja magát, később  azonban  már  szexuális igényei erősekké válnak. A szerelemben nem   akar  teljesen  feloldódni,  sőt,  ösztönszerűleg  kerüli  is  a kínálkozó alkalmakat. Várakozást, húzódozást lehet észrevenni benne és ez okozza,  hogy a másik nemmel való kapcsolat létrehozásánál sokszor lemarad. Ennek   következtében - különösen   fiatal   korában- idegenszerűséget,  félelmet érez vele szemben, nehezen közeledik hozzá és még  nehezebben  barátkozik  meg  vele. Ámbár a szerelemben később mély érzésű  is  tud lenni, mégsem képes kimutatni vonzalmát. 

 

A Bak-nő nyugodt és bizalmatlan,s ez megóvja a megkísértesektől.

A Bak-nők is  akkor  szeretnének  leginkább  elszaladni, elmenekülni,  amikor a szerelmes  férfi  esedezni  kezd  a boldogító igenért. Házasságában az értelmi   alapon  nyugvó  összeköttetés  a  legszerencsésebb,  ahol  a praktikus  élet beállítottság  a  fontos és nem a lángoló szenvedélyek, melyeket nála úgyis nehéz lenne megtalálni. Tudjuk ,hogy a Bak -jelű embernek sok és nehéz akadályt kell életében legyőznie. A Bak ember rendszerint egész életében olyan nagy szakadékok között halad,mint jelképe,mely egyik szikláról a másikra ugrik,míg alatta a fenketlen mélység tátong.

 

A Szaturnusz az úgynevezett legnagyobb rossz.
A Szaturnusz még akkor is Szaturnusz,ha a horoszkópban nagyon jó is az állása,ekkor is ad feszültségeket,akadályokat,gátlásokat.Ennek következménye,hogy érzelmi hidegséget látnak benne az emberek,s ez a környezet számára vigasztalannak tűnik.Ezen erkölcsprédikációkkal segíteni nem lehet és nem is szabad.Hevességgel sem lehet nála semmit sem elérni.Az egyetlen,ami segíthet,a nyugodt,mélyen szántó gondolatok felvetése és az érzelem elmélyítése. A Bak embernek alkalmas hivatások:gazdász,földmunkás,tanár,iparos,pap. Bak-jelűek közül kerülnek ki a tudományos kérdések harcosai,és a  jó stradégák. A Bak szülött,mint jó kereskedő és általában mint magasabb célok felé törtető is,figyelemre méltót alkothat.
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.